preloader icon

Co chci prosadit v Senátu - vím, co Vás trápíZdravé životní prostředí, ve kterém budou vyrůstat naše děti

Míra znečištění ovzduší a i poškození životního prostředí je v našem kraji oproti jiným krajům velká! Sdružení chránící životní prostředí jsou důležitým partnerem pro témata, jak životní prostředí zlepšovat a jak lépe a citlivěji využívat přírodní bohatství, které máme k dispozici. Za jeden z mých hlavních úkolů v tomto směru považuji prosazení větších dotací a jejich snadnější čerpání) na ekologizaci domácích kotlů. Podporuji také ekologické hospodaření s odpady, které umožní snižování poplatků za odpady.
 


Podpora zaměstnanosti

Nevyužívání prostředků z Evropské unie, jehož jsme svědky, považuji za úřednickou neschopnost velmi hrubého zrna, se kterou musíme skoncovat. Peníze z EU, investované do rozvoje dopravní infrastruktury i dalších oblastí, podpoří a rozvinou zaměstnanost. Za osobní prioritu navíc pokládám výstavbu obchvatu Města Frýdek-Místek. (Mám ostatně zkušenosti s vybojováním obchvatu pro obec Dobrá a umím je zužitkovat.)
 


Zdravotnictví a sociální služby musí mít základy v ryzí solidaritě

Obyvatelé mají zdravotní péči garantovanou Ústavou ČR, kde se v článku 31, Listiny základních práv a svobod, praví: "Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon." Za osobní úkol pokládám řešení excesů a úřednické zvůle v případech, kdy jsou zákon a ryzí solidarita ve zdravotnictví a sociální oblasti porušovány.
 


Podpora rozvoje obcí

Jsem zastáncem zachování základních škol a poboček pošty i na menších obcích. Zejména v malých obcích budu podporovat tradici školy jako centra kultury, neformálního setkávání a celoživotního vzdělávání. Dotace do amatérského sportu a kultury, včetně spolkové činnosti, považuji za rozumně investované peníze. Budu prosazovat přímé dotace pro činnost Sdružení dobrovolných hasičů.
 


Rodina, volný čas dětí a mládeže - to jsou mé priority

Česká republika patří v evropském i celosvětovém měřítku k zemím s nejnižší porodností. Jsem proto přesvědčen, že příspěvky k porodnému jsou rozumnou investicí do budoucnosti národa, stejně jako všemožná podpora mladým rodinám s dětmi (například rozšiřování a podpora mateřských škol, dotace zájmovým kroužkům, slevy na žákovském jízdném a podobně). Budu podporovat různé komunitní projekty, které vytvářejí podmínky pro volnočasové aktivity dětí a mládeže.
 


Bezpečná města a vesnice, kde budou lidé pracovat i odpočívat

Z praxe vidím potřebu dotací nejen pro obce, ale i pro mikroregiony a sdružení obcí na realizaci nejrůznějších akcí. Mimo jiné také na veřejné kamerové systémy, propojené s činností Policie, které budou snižovat vandalismus v obcích. Nezbytné jsou investice do bezpečnosti na veřejných prostranstvích. Konkrétní řešení problémů je třeba vybírat v závislosti na místních podmínkách a v souladu se zájmy občanů.
 

Ing. Jiří Carbol
Senátor Parlamentu České republiky
Volební obvod 69
frýdecko-místecko, frýdlantsko
Kontakty:
mobil + 420 731 245 881
e-mail: marta.kolegova@volny.cz
e-mail: carbolj@senat.cz
Ing. Jiří Carbol - Facebook Ing. Jiří Carbol - Youtube Ing. Jiří Carbol - napište mi
Copyright © 2019 Jiří Carbol. Všechna práva vyhrazena.